بذر شبدر برسیم

بذر شبدر برسیم

بستر کاشت شبدر برسیم باید نرم و مسطح باشد تا باعث تماس بیشتر بذر شبدر برسیم با ذرات خاك و جذب بهتر رطوبت شود و در نهایت بذرها سریعتر جوانه زده و مزرعه از سطح سبز یکنواخت تری برخوردار می شود. اگر شبدر برسیم به عنوان زراعت دوم بعد از برنج یا غلات کشت شود نیاز به عملیات تهیه زمین نخواهد بود و بذر شبدر برسیم را ۱۰-۷ روز قپل از برداشت برنج در مزرعه می کارند.

بذر شبدر ایرانی هفت رنگ

بذر شبدر ایرانی هفت رنگ

کشت شبدر ايراني در مناطق سردسير و نيمه سردسير کشور از نيمه شهريور تا نيمه مهرماه قابل توصيه است. کشت بهاره هم در برخي مناطق متداول است.مقدار بذر مصرفي با توجه به هدف کاشت، نوع خاک، تاريخ کاشت، نحوه تهيه بستر و قوه ناميه متغير است.