گواهینامه ها

گواهینامه دوره اصول جستجوی علمی اطلاعات از وب

گواهینامه دوره اصول جستجوی علمی اطلاعات از وب

گواهینامه دوره " اصول جستجوی علمی اطلاعات از وب " از معاونت فرهنگی اجتماعی شهرکرد (انجمن علمی گیاهپزشکی)

24 فروردین 1401
20 ادریبهشت 1401
گواهینامه آموزش عالی رهبری و توسعه فردی

گواهینامه آموزش عالی رهبری و توسعه فردی

گواهینامه دوره آموزش "رهبری و توسعه فردی " از دانشگاه صنایع و معادن ایران .

گواهی آموزش مدیریت آینده

گواهی آموزش مدیریت آینده

گواهینامه دوره آموزش " مدیریت آینده " از دانشگاه صنایع و معادن .

31 December 2018
17 اسفند 1400
گواهینامه مدیریت دانش

گواهینامه مدیریت دانش

گواهینامه دوره  آموزش " مدیریت دانش " . شرکت آسان تجارت سفیر با نظارت دانشگاه صنایع و معادن.

گواهینامه  آموزش  چابک سازی

گواهینامه  آموزش چابک سازی

گواهینامه دوره  آموزش " چابک سازی " . شرکت آسان تجارت سفیر با نظارت دانشگاه صنایع و معادن.

16 اسفند 1400
19 خرداد 1400
گواهینامه دوره  رهبری استراتژیک

گواهینامه دوره  رهبری استراتژیک

گواهینامه دوره  آموزش " رهبری استراتژیک " از مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی

گواهینامه دوره  مدیریت برندینگ

گواهینامه دوره  مدیریت برندینگ

گواهینامه دوره  " مدیریت برندینگ " از مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

19 خرداد 1400
15 خرداد 1400
گواهینامه دوره مشتری مداری

گواهینامه دوره مشتری مداری

گواهینامه دوره  " مشتری مداری " از مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

گواهینامه دوره برندینگ و مدیریت برند

گواهینامه دوره برندینگ و مدیریت برند

گواهینامه دوره "برندینگ و مدیریت برند " از دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

31 December 2018
2 آبان 1398
گواهینامه مهارت کارآفرینی با رویکرد KAB

گواهینامه مهارت کارآفرینی با رویکرد KAB

گواهینامه مهارت " کارآفرینی با رویکرد KAB " مطابق با امور مالی و بازرگانی.سازمان فنی حرفه ای کشور