بذر پیاز قرمز هفت پوست اناری

بذر پیاز قرمز هفت پوست اناری

بذر پیاز قرمز هفت پوست اناری بذر پیاز قرمز هفت پوست اناری بذر پیاز قرمز هفت پوست بذر پیاز قرمز هفت پوست اناری چرخی آذربایجان ایلخچی روز بلند، مخصوص مناطق سردسیری و معتدل، دوره محصول دهی شش ماه است.