بذر یونجه رنجر نژاد آمریکایی

بذر یونجه رنجر نژاد آمریکایی

بذر یونجه رنجر نژاد آمریکایی بذر یونجه رنجرنژاد آمریکایی  بذر یونجه رنجر   این رقم از یونجه سالها توسط وزارت کشاورزی وارد ایران شده و بین کشاورزان برخی مناطق جهت کشت توزیع شده است. برای مناطق سردسیر و معتدل بسیار مناسب بوده و بسته طول دوره گرما در سال در هر منطقه بین ۴ تا…